POCU Sân et. I

Creșterea capacităţii instituţionale și a competenţelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân

POCU SAN ET.  I 

Beneficiar: Institutul Oncologic ”Prof Dr. Ion Chiricuță” Cluj Napoca

Partener: Institutul National de Sănătate Publica, București

Scop: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate catre prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii

Valoarea proiect: Valoare totală a proiectului : 22.760.659,06 RON

Valoare asigurată de Uniunea Europeană : 19.218.039,57 RON

Finanțare Națională : 3.542.619,49 RON.

Data incepere proiect: 11.05.2018

Data finalizare: 31.12.2023

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman2014-2020, codul SMIS al proiectului 120799.Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcieiPrioritatea de investiții: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul oncologic și anume creșterea nivelului de competenţe al personalului medical implicat în derularea programelor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al cancerului la sân. Acest lucru va determina un nivel de competenţe îmbunătăţit al personalului medical implicat în implementarea programelor oncologice precum și servicii de calitate oferite pacienţilor, contribuind astfel la obiectivul specific al apelului de proiect și anume creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii de calitate, orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Înfiinţarea unui centru de referinţă pentru programele regionale de screening al cancerului mamar
 2. Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel naţional prin elaborarea unei metodologii pentru programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân
 3. Îmbunătăţirea nivelului de calificare pentru 459 de cadre medicale implicate în derularea programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân
 4. Informarea, educarea și conștientizarea populaţiei în general și a grupurilor vulnerabile în special cu privire la activitatea de screening al cancerului de sân.

Activitatea 1. Organizarea centrului de referinţă pentru programele regionale de screening al cancerului mamar      

În cadrul proiectului va fi organizat și va funcţiona un Centru de referinţă pentru programele regionale de screening al cancerului de sân. Centrul va fi dotat cu echipamente  și mobilier în așa fel încât să asigure și funcţiunea de unitate de formare practică pentru personalul implicat în activităţi de screening pentru cancerul de sân din ţară. Fiind un centru de pregătire practică, Centrul va oferi și servicii de screening pentru beneficiare.

Vor fi dezvoltate metodologii privind acreditarea unităţilor sanitare implicate în realizarea examinărilor radio-imagistice, a unităţilor implicate în realizarea examinărilor anatomo-patologice și vor fi elaborate instrucţiuni privind realizarea documentaţiilor necesare acestor acreditări.

Va fi elaborat și supus aprobării un Ordin al Ministrului Sănătăţii privind evaluarea și validarea Centrului de referinţă naţional și al centrelor loco-regionale de screening, al unităţilor sanitare implicate în realizarea examinărilor radio-imagistice senologice, al a unităţilor sanitare implicate în realizarea examinărilor anatomo-patologice senologice pentru screeningul şi diagnosticul cancerului de sân.

Se va întocmi și transmite instituțiilor europene competente documentaţia necesară acreditării pe plan European a Centrul de referinţă organizat în cadrul activităţii.

Activitatea 2. Elaborarea metodologiei pentru programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programelor de prevenire, depistare precoce a cancerului de sân.

Subactivitatea urmărește asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel național și a consolidării controlului cancerului de sân în România prin dezvoltarea metodologiilor şi a protocoalelor ce vor sta la baza dezvoltării programului național de screening pentru cancerul de sân şi a asigurării calităţii activităţilor de screening, în conformitate cu standardele europene.

În cadrul acestei subactivităţi se vor dezvolta: organizarea programului de screening, asigurarea calităţii în cadrul programului, circuitul documentelor și înregistrarea datelor în cadrul programului (metodologia de screening fundamentată), dezvoltarea sistemului de înregistrare a datelor și de raportare în cadrul programului, inclusiv formularele (template) de raportare (raport lunar, trimestrial, anual, etc.), analiza la nivel naţional a datelor obţinute în urma screeningului prin metode statistice specifice utilizate în cadrul programului și elaborarea de studii și informări (metodologie de analiză la nivel naţional a datelor obţinute în urma screeningului), precum şi asigurarea calităţii intensității screening-ului și a acoperirii corespunzătoare cu teste a populației la risc – 50% defavorizată (protocolul epidemiologic).

Metodologiile și protocoalele dezvoltate vor asigura fundamentul organizării serviciilor în cadrul programului, de la modalitatea prin care se va asigura accesul beneficiarelor (din etapa II) la serviciile programului – activităţile de identificare, mobilizare şi acordare de sprijin pentru beneficiarele programului la Protocolul de testare și interpretare mamografică, Protocolul pentru analiza histopatologică și imunohistochimică, realizarea investigatiilor suplimetare, elaborate conform recomandărilor Ghidurilor Europene privind screening-ul pentru cancerul de sân.

Se vor dezvolta Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului (comunicarea cu pacientele, consilierea psihologică, peer-to-peer suport, organizarea şi susţinerea prin grupuri de suport și Protocolul serviciilor de psiho-oncologie pe nivele de competenţă) precum şi Metodologia organizării şi implementării campaniilor de informare educare comunicare corelate cu strategiile de testare ce va cuprinde metodologia dezvoltării de strategii locale de comunicare bazate pe principiile moderne de marketing social și tipuri de activităţi de informare, educare, conștientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de sân.

Conform recomandărilor internaţionale cu privire la procesul elaborării metodologiilor şi protocoalelor ce stau la baza implementării programului de screening pentru cancerul de sân, în scopul asigurării consensului necesar implementării la nivel naţional al programului, se vor organiza întâlniri de lucru implicând experţi naţionali și internaţionali.

Subactivitatea 2.2. Activităţi de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului (mamografie, biopsie) integrate cu sistemele informatice ale programului naţional, cu accesul parolat online al tuturor furnizorilor cu scopul identificării CNP al femeilor testate în ambele programe

În cadrul subactivităţii se vor elabora metodologiile de realizare a bazelor de date, design-ul și dezvoltarea sistemului informaţional (platforma integrată).

Subactivitatea 2.3. Monitorizarea la nivel naţional și controlul implementării programelor regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân

Subactivitatea constă în asigurarea monitorizării programului naţional de screening pentru cancerul de sân.

Pentru această activitate sunt preconizate următoarele rezultate:

 • un set de indicatori specifici pentru monitorizarea programului naţional de screening pentru cancerul de sân;
 • o reglementare naţională privind monitorizarea la nivel naţional şi controlul implementării programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân;
 • 5 rapoarte anuale de monitorizare și control ale programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân.

Subactivitatea 2.4. Analiza la nivel naţional a datelor obţinute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul cancerului de sân

Subactivitatea constă în analiza la nivel naţional, prin metode statistice specifice, a datelor obţinute în urma derulării programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament al cancerului de sân, elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia şi de propuneri de politici publice în domeniul cancerului de sân.

Activitatea  3. Furnizarea programelor de formare/instruire profesională specifică pentru specialiști implicaţi în derularea programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente

Subactivitatea 3.1. Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate și acreditarea acestuia conform normelor în vigoare

Subactivitatea cuprinde dezvoltarea a 11 curricule în scopul derulării programelor de formare profesională pentru profesioniştii din domeniul medical şi medico-social în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente. Implementarea activității se va realiza cu sprijinul unor grupuri tehnice de lucru (GTL) formate din experți cu autoritate profesională recunoscută.

La această subactivitate sunt preconizate următoarele rezultate:

 • Curriculum “Protocol epidemiologic pentru programul de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân
 • Curriculum “Metodologie screening fundamentată (strategie de testare) pentru programul de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curriculum “Înregistrarea datelor în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curriculum “Protocol invitare – informare – programare al beneficiarelor programului la serviciile de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curriculum “Procedurile de control al calităţii în imagistica senologică pentru fizicieni”
 • Curriculum “Imagistica senologică pentru tehnicieni”
 • Curriculum “Imagistica senologică pentru screeningul cancerului de sân” cu 2 module : Modulul I ”Testare şi interpretare mamografică” și modulul II “Rechemare pentru evaluare a testărilor pozitive, biopsie, referire la tratament/ urmărire în timp
 • Curriculum Protocol analiză histopatologică şi imunohistochimică” (confirmare diagnostic anatomo-patologic)
 • Curriculum “Protocolul pentru serviciile de sprijin/ suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curriculum “Metodologia activităţilor de informare, educare, conştientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de sân corelate cu strategiile de testare”

Subactivitatea 3.2. Derularea programului/programelor de formare/instruire pentru specialiștii implicați în derularea programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente

Activitatea va asigura instruirea a 459 de profesionişti din domeniul medical şi medico social (medici specialiști, asistente medicale, tehnicieni, fizicieni, mediatori sanitari, psihologi asistenţi sociali, etc.)  în scopul implementării metodologiilor şi protocoalelor dezvoltate pentru programul de prevenire, depistare precoce şi tratament al leziunilor incipiente ale cancerului de sân.

În cadrul acestei activități se preconizează atingerea următoarelor rezultate (31 cursuri cu 594 participanţi):

 • 2 Cursuri “Metodologie screening fundamentată (strategie de testare) pentru programul de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân cu 32 participanţi
 • 1 curs “Înregistrarea datelor în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân” cu 16 registratori screening instruiţi
 • 8 cursuri “Informare/ mobilizare/ consiliere în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân“ cu 160 participanţi
 • 1 curs “Procedurile de control al calității în imagistica senologică pentru fizicieni“ cu 15 participanţi fizicieni din secţiile de imagistică senologică
 • 4 cursuri “Imagistica senologică pentru tehnicieni” cu 60 participanţi tehnicieni din secţiile de imagistică senologică
 • 4 cursuri “Imagistica senologică pentru screeningul cancerului de sân” cu 60 participanţi medici specialiști în imagistică senologică
 • 4 cursuri “Follow up imagistica senologică“ cu 135 participanţi medici, tehnicieni, fizicieni din secţiile de imagistică senologică
 • 1 curs “Protocol analiză histopatologică şi imunohistochimică“ cu 16 participanţi medici specialiști anatomie patologică
 • 4 cursuri “Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste positive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân” cu 60 participanţi
 • 2 cursuri “Metodologia activităţilor de informare, educare, conştientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de sân corelate cu strategiile de testare” cu 40 participanţi personal din Unitățile Regionale de Management și Direcțiile de Sănătate Publică Județene.

Activitatea 4. Activități de informare, educare, conștientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de sân

În cadrul activității sunt preconizate ca rezultate o amplă campanie naţională de informare și educare în domeniul cancerului mamar și funcţionarea unui call center ce va acorda consiliere în domeniul cancerului mamar.

Activitatea 5. Managementul proiectului

Activitatea va asigura managementul proiectului şi activităţile de suport necesare.

Rezultate

A 1

 • Un centru de referință acreditat pentru programele regionale de screening al cancerului mamar funcțional

A 2.1

 • Protocol epidemiologic pentru programul de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân,
 • Metodologie screening fundamentata (strategie de testare) pentru programul de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san; Formular FS1 generat electronic la finalizarea cazului prin sistemul informatic al programului
 • Protocol invitare – informare – programare al beneficiarelor programului la serviciile de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân
 • Metodologie testare si interpretare mamografică
 • Protocol investigații suplimentare: tomosinteza, centraj mărit, incidențe suplimentare, ecografie mamara; protocol de biopsiere; protocol referire pentru tratament
 • Protocol analiza histopatologica si imunohistochimica (confirmare diagnostic anatomo-patologic)
 • Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân
 • Metodologia analizei la nivel național a datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice si Formatul/template de Raport anual
 • Metodologia activităților de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de sân corelate cu strategiile de testare

A 2.1 1

 • Prezentări ale rezultatelor parțiale si finale la manifestări științifice și profesionale

A 2.2

 • Metodologii si Protocoale de utilizare si interoperabilitate a bazelor de date în programul de screening cancer de san

A 2.3

 • 1 Set de indicatori specifici pentru monitorizarea programului national de screening pentru cancerul de san
 • 1 Reglementare Nationala privind monitorizarea la nivel naþional si controlul implementarii programelor de prevenþie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san
 • 5 Rapoarte anuale de monitorizare si control ale programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân

A 2.4

 • Model de Raport anual de analiza prin metode statistice specifice a datelor obținute în urma derulării programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân
 • Model de studiu privind impactul implementării programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân
 • Model de propunere de politici publice în domeniul depistării precoce, diagnosticului, tratamentului si monitorizării cancerului de sân

Prezentări ale rezultatelor parțiale si finale la manifestări științifice si profesionale

A 3.1

 • Curriculum “Protocol epidemiologic pentru programul de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân
 • Curriculum “Metodologie screening fundamentata (strategie de testare) pentru programul de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curriculum “Înregistrarea datelor in cadrul programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curriculum “Protocol invitare – informare – programare al beneficiarelor programului la serviciile de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curriculum “Procedurile de control al calității in imagistica senologică pentru fizicieni”.
 • Curriculum “Imagistica senologică pentru tehnicieni”
 • Curriculum “Imagistica senologică pentru screeningul cancerului de sân”
 • Curriculum Protocol analiza histopatologica si imunohistochimica” (confirmare diagnostic anatomo-patologic)
 • Curriculum “Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân
 • Curriculum “Metodologia activităților de informare, educare, conștientizare a grupului ținta al serviciilor de screening al cancerului de sân corelate cu strategiile de testare”

 A 3.2

 • Curs “Metodologie screening fundamentata (strategie de testare) pentru programul de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân)”
 • Cursul “Înregistrarea datelor în cadrul programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curs informare/mobilizare/consiliere
 • Curs Procedurile de control al calității în imagistica senologică.
 • Cursul se adresează tehnicienilor din secțiile de imagistica senologică. În cadrul cursului va fi integrat si modulul Protocol epidemiologic
 • Cursul se adresează medicilor specialist in imagistica senologică. În cadrul cursului va fi integrat si modulul Protocol epidemiologie.
 • Curs Follow up imagistică senologică
 • Curs „Protocol analiza histopatologica si imunohistochimica” (confirmare diagnostic anatomo-patologic
 • Curs “Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste positive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân”
 • Curs “Metodologia activităților de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de sân corelate cu strategiile de testare”

 A 4

 • O campanie de informare si educare in domeniul oncologiei mamare organizata
 • Servicii de call-center organizat